ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
48

• หญิง
40

รวม
88


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
11

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
34

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
8

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• ไม่ระบุ
29


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
11

• แผนกวิชาช่างยนต์
11

• แผนกวิชาช่างมือกลและซ่อมบำรุง
4

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
6

• แผนกวิชาการบัญชี
6

• แผนกวิชาเลขานุการ
1

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
3

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
2

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
5

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
24

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
5

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานความร่วมมือ
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
6

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานปกครอง
12

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
13

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
5

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
7

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
4

• กิจกรรมลูกเสือ
1

• รายได้ระหว่างเรียน
1

• ธุรกิจต้นหว้ากาแฟ
1

• โครงงานวิทยาศาสตร์
1

• กิจกรรมกีฬา
1

• งานอวท.
1

• กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
1

• งานโรงอาหารและการควบคุมคุณภาพ
3

• การตรวจสารเสพติด
1

• ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1

• อนุรักษ์พลังงาน
2

• อนุรักษ์พันธุกรรมพืช พฤกษศาสตร์โรงเรียน
1

• สถานศึกษาคุณธรรม
3

• งานตามนโยบาย
5

• ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์,ห้องปฎิบัติการฟิสิกส์
1

• ห้องปฎิบัติการภาษาอังกฤษ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3
นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสายัณห์ แร่ทอง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนางสาวปรารถนา เชาวน์เสฏฐกุล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานายคนึง อ่อนเหลือ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายศิริพล บุญญา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
รับผิดชอบ โครงงานวิทยาศาสตร์
รับผิดชอบ การตรวจสารเสพติด
รับผิดชอบ ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์,ห้องปฎิบัติการฟิสิกส์
หัวหน้าโครงการ สถานศึกษาคุณธรรมนายโสภณ ทองผุด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายเฉลิมรัฐ เจริญฤทธิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างมือกลและซ่อมบำรุง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างมือกลและซ่อมบำรุง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายวิชัย ถิ่นชาญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
หัวหน้าโครงการ อนุรักษ์พลังงานนายสมศักดิ์ ศรีเพชร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์วิระ พรหมจันทร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางพิมพ์พิมล งามแข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนางธนัชญา อ่อนเหลือ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเลขานุการ
ครูประจำ แผนกวิชาเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
รับผิดชอบ งานโรงอาหารและการควบคุมคุณภาพนางธัญญารัตน์ รอถ้า
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
รับผิดชอบ งานโรงอาหารและการควบคุมคุณภาพน.ส.อรอุมา เพียรดี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
รับผิดชอบ รายได้ระหว่างเรียน
เลขานุการโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช พฤกษศาสตร์โรงเรียน
เลขานุการโครงการ สถานศึกษาคุณธรรมนายอมร ติ่วกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นายประยุทธิ์ อินทร์จันทร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างมือกลและซ่อมบำรุง

นางศิรินาถ หยงสตาร์
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ข้าราชการพลเรือน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางจุฑามาศ ศรีวุฒิชาญ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางรัตนา ชัยภักดี
หัวหน้างาน งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางจิดาภา แสงเจริญ
หัวหน้างาน งานการเงิน
ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบัญชีนางศรีสุดา ฤทธิไกร
หัวหน้างาน งานบัญชี
ข้าราชการพลเรือน งานบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงินนายมนัส แก้วกูล
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นางสาวอรนุช ปรงแก้ว
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวสุชัญญา สงรักษา
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนายประภาส รัตนบุษยาพร
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายสิฐวิชญ์ แต้มประสิทธิ์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นางอรัญญา ปูนสุข
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายยุทธนา งามแสง
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ สถานศึกษาคุณธรรมนายสุทธิพงษ์ ลิขิตกิจเกษตร
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนางพวงพยอม สม่าหลี
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานตามนโยบายสิบโทบำรุง ขาวสง่า
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รับผิดชอบ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารนางพิมพ์ทิพย์ ขันตี
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายจังหวัด ศรีสลับ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสุภัทรา แก้ววิจิตร
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เลขานุการโครงการ ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนายสากลรัตน์ เสนีย์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

น.ส.ทิพรัตน์ พรหมมี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
รับผิดชอบ ห้องปฎิบัติการภาษาอังกฤษสุชัย พรหมช่วย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายสุทัศน์ ลั่นสิน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายอภิเชษฐ เพชรจีน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือนายศราวุธ ปูนสุข
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายประเสริฐ จันฝาก
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รับผิดชอบ กิจกรรมลูกเสือ

นายชัยวัฒน์ ศรีจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รับผิดชอบ กิจกรรมกีฬานางสาวพิมพ์ชนก หมาดหลู
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานตามนโยบายจีรนันท์ เสนจาง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายการุณ อุ่นอบ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานตามนโยบายนายพงศธร หนูเล็ก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายนิพนธ์ ละเอียดการ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายอดิรักษ์ เทพกิจ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ธีรเมธ ทิพย์จันทา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างมือกลและซ่อมบำรุงนายปราโมทย์ ศรีอินทร์เกื้อ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างมือกลและซ่อมบำรุงนายกฤษฎา ภุมรินทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เลขานุการโครงการ อนุรักษ์พลังงานวนัสนันท์ เพชรเกตุ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังธรรมรัตน์ ไชยวิจิตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
รับผิดชอบ งานอวท.ณฏฐธิดา ตราชู
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางบุญราย มีศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางธัญลักษณ์ ศรีประภา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานตามนโยบาย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายเกียรติศักดิ์ โชติกมาศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
รับผิดชอบ ธุรกิจต้นหว้ากาแฟน้ำฝน ชูพูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รับผิดชอบ งานโรงอาหารและการควบคุมคุณภาพอภิษฎา ดำมี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการบุพกร จันทร์ประทีป
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสุดารัตน์ เพ็ชรสงคราม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายกฤษฎี เหล่าสกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานตามนโยบายปุณศยา คงทน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจศิวกร เพชรสุทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายทวี ศรีสุข
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายจำนงค์ คงตำหนิ
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(ยาม)นายเลิศ จันทร์หอม
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(ยาม)นายจำเริญ เผือกชาย
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)น.ส.สุพัตรา เกิดคง
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)

นางสุภาวดี ศิริรักษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่กิตติ ศิริรักษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่สุวิทย์ แก้วเล็ก
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ภานุวัฒน์ พรมมี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นพชัย ปราบรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)นายคนอง กิ้มเฉี้ยง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)นางสาวสุทธิดา สะดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจสวรินทร์ ขำวิชา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มานิตา รัตนหิรัญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาศศิกานต์ ทองพรหมแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางจุรีวรรณ อินทร์จันทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนายไพศาล ด้วงนุ้ย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นวลจันทร์ สิงห์โตอ่อน
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางนิภาพร เอียดเสน
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางปวันรัตน์ แนวสวย
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุมัณฑนา ผสมทรัพย์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวพนิดา หนูวงษ์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล

แป้ง ช่วงเพ็ชจินดา
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

admin admin
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก