ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
19

• ชาย
54

• หญิง
42

รวม
115


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
13

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
40

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
49


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
3

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
4

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
10

• แผนกวิชาช่างยนต์
11

• แผนกวิชาช่างมือกลและซ่อมบำรุง
5

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
6

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
8

• แผนกวิชาการบัญชี
4

• แผนกวิชาเลขานุการ
1

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
6

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
4

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
2

• งานบริหารงานทั่วไป
2

• งานประชาสัมพันธ์
16

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
11

• งานอาคารสถานที่
22

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
5

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานความร่วมมือ
5

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
7

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
10

• งานปกครอง
14

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
20

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
15

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
12

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
4

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
4

• กิจกรรมลูกเสือ
2

• รายได้ระหว่างเรียน
1

• ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานอวท.
1

• กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
3

• การตรวจสารเสพติด
1

• อนุรักษ์พลังงาน
3

• อนุรักษ์พันธุกรรมพืช พฤกษศาสตร์โรงเรียน
2

• สถานศึกษาคุณธรรม
3

• งานตามนโยบาย
4

• ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์,ห้องปฎิบัติการฟิสิกส์
1

• งานวิจัยพัฒนาฯ (โครงงานวิทยาศาสตร์)
1

• งานโรงอาหารและการควบคุมคุณภาพ
1

• โครงการ TO BE NUMBER ONE
1

• โครงการชีวิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
19

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายเจษฎา ธนะสถิตย์
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการนายจิรวัฒน์ ย่องซื่อ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการ
อีเมล์ : jirawat.4866@gmail.comนายทวีศักดิ์ ศิลวิศาล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : taweesak_trang@hotmail.com
ไลน์ไอดี : taweesak_trangนายมณเฑียร รอดเสน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ครู ไม่มี
อีเมล์ : Montienrodsen@gmail.com
สารบรรณฝ่ายนางรัตนา ชัยภักดี
สารบรรณฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : rai_2508@hotmail.comนางบุญราย มีศรี
สารบรรณฝ่าย ฝ่ายวิชาการ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
อีเมล์ : bunnayong@gmail.comนวลจันทร์ สิงห์โตอ่อน
สารบรรณฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
อีเมล์ : ืีnu_jojee@hotmail.comสวรินทร์ ขำวิชา
สารบรรณฝ่าย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ธุรการหน่วยเบิกฝ่าย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือชนาทิพย์ ชำนาญเคียด
สารบรรณฝ่าย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
อีเมล์ : Tuktunlovechamod@gmail.com
ไลน์ไอดี : t_heart_t
หัวหน้าแผนกนายประยุทธิ์ อินทร์จันทร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างมือกลและซ่อมบำรุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : -นายศราวุธ ปูนสุข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : sar4482@gmail.com
ไลน์ไอดี : sar4482นางพิมพ์พิมล งามแข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : ngamkae_mal@hotmail.comนายวิชัย ถิ่นชาญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
หัวหน้าโครงการ อนุรักษ์พลังงาน
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : rg3078@hotmail.comนางสาวสุชัญญา สงรักษา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเลขานุการ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยฝ่าย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : suchanya002@hotmail.comนางเนตรยา ศิลวิศาล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : nattraya2518@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0840858826นายศิริพล บุญญา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาฯ (โครงงานวิทยาศาสตร์)
ผู้ช่วยฝ่าย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
รับผิดชอบ การตรวจสารเสพติด
รับผิดชอบ ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์,ห้องปฎิบัติการฟิสิกส์
หัวหน้าโครงการ สถานศึกษาคุณธรรม
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : manuskob@hotmail.comกฤษณะ สุวรรณบวร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ไม่มี
อีเมล์ : krisana.ning@gmail.com
ไลน์ไอดี : krisana.ningนายวิสูตย์ สีสุข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้าโครงการ อนุรักษ์พลังงาน
ครู ไม่มี
อีเมล์ : wisoot2519@gmail.com
ไลน์ไอดี : wisootseesuk2519นายโสภณ ทองผุด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายเฉลิมรัฐ เจริญฤทธิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างมือกลและซ่อมบำรุง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างมือกลและซ่อมบำรุง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุบัณฐิญาภักดิ์ บุญเจริญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
หัวหน้างานนายประภาส รัตนบุษยาพร
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : prapaasa2507@gmail.comนางจิดาภา แสงเจริญ
หัวหน้างาน งานการเงิน
ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบัญชีนางจุฑามาศ ศรีวุฒิชาญ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : namfa.333@hotmail.comนางพวงพยอม สม่าหลี
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานตามนโยบาย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน อนุรักษ์พันธุกรรมพืช พฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : poung_sm@hotmail.comนางสุภัทรา แก้ววิจิตร
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน โครงการชีวิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ครู ไม่มี
อีเมล์ : songchoo874@gmail.comนายอมร ติ่วกุล
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครู ชำนาญการนางศรีสุดา ฤทธิไกร
หัวหน้างาน งานบัญชี
ข้าราชการพลเรือน งานบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
อีเมล์ : r.dasrisuda2551@gmail.comน.ส.อรอุมา เพียรดี
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
รับผิดชอบ รายได้ระหว่างเรียน
เลขานุการโครงการ สถานศึกษาคุณธรรม
อีเมล์ : onuma-p@tic.ac.thนายสิฐวิชญ์ แต้มประสิทธิ์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
หัวหน้างาน โครงการชีวิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ไม่มี
อีเมล์ : sitawit@windowslive.comนายอภิเชษฐ เพชรจีน
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
รับผิดชอบ กิจกรรมลูกเสือ
ครู ชำนาญการนายสมศักดิ์ ศรีเพชร
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยฝ่าย ฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครู ไม่มี
อีเมล์ : kreesriphet@hotmail.comนายจังหวัด ศรีสลับ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : sjungwat@hotmail.comวิระ พรหมจันทร์
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : sematogo@tic.ac.thนางธัญลักษณ์ ศรีประภา
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานตามนโยบาย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เลขานุการโครงการ โครงการชีวิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อีเมล์ : thanyaluck872628@gmail.comนายประเสริฐ จันฝาก
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รับผิดชอบ กิจกรรมลูกเสือนายยุทธนา งามแสง
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ สถานศึกษาคุณธรรม
ครู ไม่มี
อีเมล์ : yuth2020@gmail.comนายกฤษฎี เหล่าสกุล
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานตามนโยบาย
รับผิดชอบ ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานอวท.
ครู ไม่มี
อีเมล์ : tlnaytor@gmail.comนายธนัญชัย ชัยวิริยะกุล
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ไม่มี
อีเมล์ : Peenan1111@gmail.com
ไลน์ไอดี : 3929800002053สุชัย พรหมช่วย
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
หัวหน้างาน อนุรักษ์พันธุกรรมพืช พฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
รับผิดชอบ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
ครู ไม่มี
อีเมล์ : Suchai0303@hotmail.co.thนายสากลรัตน์ เสนีย์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู ไม่มี
อีเมล์ : hs9tqs@gmail.comนางสาวศศิมา ทองเคียน
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู ไม่มี
อีเมล์ : 1929900193695
ครูประจำนางอรัญญา ปูนสุข
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
รับผิดชอบ งานโรงอาหารและการควบคุมคุณภาพ
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : ่jeab2284@hotmail.comนายมนัส แก้วกูล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ไม่มีนายสุทัศน์ ลั่นสิน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวฐิติชญา รัตนมณี
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : thitichaya.sk@gmail.com
ไลน์ไอดี : thitichaya.skนางสาวอรนุช ทองสงฆ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ไม่มี
อีเมล์ : oranuchnana@gmail.comกรรณวิชย์ จิตรชูชื่น
ครูประจำ แผนกวิชาช่างมือกลและซ่อมบำรุง
รับผิดชอบ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
ครู ไม่มี
อีเมล์ : kannawich2516@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0869515467ธัญพิสิษฐ์ แก้วอัมพร
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วย ไม่มีพิรนันท์ วรรณคำ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูผู้ช่วย ไม่มี
ครูอัตราจ้างศตวรรษ แก้วพรม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายอดิรักษ์ เทพกิจ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายกฤษฎา ภุมรินทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ อนุรักษ์พลังงานนายสุทธิพงษ์ ลิขิตกิจเกษตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครู ไม่มีนายพงศธร หนูเล็ก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนธรรมรัตน์ ไชยวิจิตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
รับผิดชอบ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารศิวกร เพชรสุทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายนิพนธ์ ละเอียดการ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
อีเมล์ : niphon.laiadkarn.@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0966450660อภิษฎา ดำมี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
อีเมล์ : Bamza_bambam@hotmail.comธีรเมธ ทิพย์จันทา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างมือกลและซ่อมบำรุง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน โครงการ TO BE NUMBER ONEกรองแก้ว รี้พล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
อีเมล์ : anono141238@gmail.com
ไลน์ไอดี : krongkaw1412สนิตา ทำเผือก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวปุณศยา คงทน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
อีเมล์ : primwadee.pk@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0904856393อากร ขำเกลี้ยง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นัฐพล เพ็งทองแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
อีเมล์ : nattaponyou33@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0972858804นายเถกิงศักดิ์ แซ่ตั้น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานตามนโยบายปรียานุช เพชรอิน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ชลลดา เขาพรง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังสิทธิศักดิ์ พูลสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างมือกลและซ่อมบำรุงอิสราภรณ์ สิขิวัฒน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะพินิศ ทองมีขวัญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ลูกจ้างอัตราจ้างนางจุรีวรรณ อินทร์จันทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
อีเมล์ : -นายไพศาล ด้วงนุ้ย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อีเมล์ : sky_fasisoy@hotmail.comนางสุภาวดี ศิริรักษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่กิตติ ศิริรักษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่ภานุวัฒน์ พรมมี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นพชัย ปราบรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่ศศิกานต์ ทองพรหมแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
อีเมล์ : Sasikarni1996@gmail.com
ไลน์ไอดี : kwangkwang.35สุวิทย์ แก้วเล็ก
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่กีรติ ทองประพันธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่วิมลรัตน์ สีสุข
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
อีเมล์ : wimon_rat@hotmail.co.th
ไลน์ไอดี : wimonrat2517นายคนอง กิ้มเฉี้ยง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายพนม ทองนุช
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)
เจ้าหน้าที่นางปวันรัตน์ แนวสวย
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
อีเมล์ : naewsuay@gmail.comนางสาวพนิดา หนูวงษ์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสุดารัตน์ เพ็ชรสงคราม
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
อีเมล์ : sudaratnamo@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0850696077สมพร ชัยเพชร์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)พรชิตา ทองฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวณิลฌา จีนซ้าย
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวณัฐธิดา อนุกูลพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ครูฝึกสอนขวัญจิรา หนูวงษ์
ครูฝึกสอน แผนกวิชาอาหารและโภชนาการคณภัทร ไข่รักษ์
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังฐิติรัตน์ มณีฉาย
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังเบญญาภา ถาวะรัตน์
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์สุวรรณี ทิพย์จันทา
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ดูแลระบบadmin admin
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก