ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
50

• หญิง
37

รวม
88


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
13

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
43

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• ประถมศึกษา
2

• ไม่ระบุ
19


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
3

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
4

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
3

• แผนกวิชาสามัญ
12

• แผนกวิชาช่างยนต์
9

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
3

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4

• แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
5

• แผนกวิชาการบัญชี
4

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
5

• แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตัล
4

• แผนกวิชาโยธา-ก่อสร้าง
4

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
1

• งานบริหารงานทั่วไป
11

• งานประชาสัมพันธ์
13

• งานบุคลากร
6

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
14

• งานอาคารสถานที่
27

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
10

• งานวางแผนและงบประมาณ
7

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
9

• งานความร่วมมือ
15

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
14

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
14

• งานปกครอง
17

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
17

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
12

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
8

• งานครูที่ปรึกษา
8

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
15

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
16

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
9

• งานทะเบียน
7

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานสื่อการเรียนการสอน
8

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
12

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
3

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
5

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
4

• โครงการอนุรักษ์พลังงาน
9

• โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช พฤกษศาสตร์โรงเรียน
5

• โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
8

• โครงการ TO BE NUMBER ONE
9

• โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
16

• โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฯ
7

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายเจษฎา ธนะสถิตย์
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการ
อีเมล์ : jetsada.t@tic.ac.th
รองผู้อำนวยการนายจิรวัฒน์ ย่องซื่อ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการ
อีเมล์ : jirawat.4866@gmail.comนายทวีศักดิ์ ศิลวิศาล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : taweesaktrang@gmail.com
ไลน์ไอดี : taweesak_trangนายมณเฑียร รอดเสน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการ
อีเมล์ : Montienrodsen@gmail.com
สารบรรณฝ่ายนางบุญราย มีศรี
สารบรรณฝ่าย ฝ่ายวิชาการ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เจ้าหน้าที่ โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฯ
อีเมล์ : bunnayong@gmail.comนางนวลจันทร์ สิงห์โตอ่อน
สารบรรณฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
อีเมล์ : ืีnu_jojee@hotmail.comนางสาวสวรินทร์ ขำวิชา
สารบรรณฝ่าย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวชนาทิพย์ ชำนาญเคียด
สารบรรณฝ่าย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช พฤกษศาสตร์โรงเรียน
เจ้าหน้าที่ โครงการ TO BE NUMBER ONE
อีเมล์ : Tuktunlovechamod@gmail.com
ไลน์ไอดี : t_heart_t
หัวหน้าแผนกนายศราวุธ ปูนสุข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาโยธา-ก่อสร้าง
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาโยธา-ก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : sar4482@gmail.com
ไลน์ไอดี : sar4482นางพิมพ์พิมล งามแข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : ngamkae_mal@hotmail.comนายวิชัย ถิ่นชาญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ โครงการอนุรักษ์พลังงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : rg3078@hotmail.comนางเนตรยา ศิลวิศาล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตัล
หัวหน้างาน โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฯ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตัล
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : nattraya2518@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0840858826นายศิริพล บุญญา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : manuskob@hotmail.comนายสมศักดิ์ ศรีเพชร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยฝ่าย ฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : kreesriphet@hotmail.comนายประเสริฐ จันฝาก
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายวิสูตย์ สีสุข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
หัวหน้างาน โครงการอนุรักษ์พลังงาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ครู
อีเมล์ : wisoot2519@gmail.com
ไลน์ไอดี : wisootseesuk2519นายโสภณ ทองผุด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ครู ชำนาญการนายเฉลิมรัฐ เจริญฤทธิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ครู ชำนาญการนางสาวบัณฐิญาภักดิ์ บุญเจริญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการ
หัวหน้างานนางรัตนา ชัยภักดี
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
พนักงานราชการ(บริหารทั่วไป) งานบริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : rai_2508@hotmail.comนางพวงพยอม สม่าหลี
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช พฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : poung_sm@hotmail.comนางสุภัทรา แก้ววิจิตร
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ครู
อีเมล์ : songchoo874@gmail.comนางสาวสุชัญญา สงรักษา
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบัญชี
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : suchanya002@hotmail.comนางศรีสุดา ซิ้วกุ้ง
หัวหน้างาน งานบัญชี
ข้าราชการพลเรือน งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
อีเมล์ : r.dasrisuda2551@gmail.comนายอภิเชษฐ เพชรจีน
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยฝ่าย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการนายจังหวัด ศรีสลับ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : sjungwat@hotmail.comนายวิระ พรหมจันทร์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน โครงการอนุรักษ์พลังงาน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : sematogo@tic.ac.thนายสุทัศน์ ลั่นสิน
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการนางสาวฐิติชญา รัตนมณี
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตัล
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
เจ้าหน้าที่ โครงการ TO BE NUMBER ONE
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตัล
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : thitichaya.sk@gmail.com
ไลน์ไอดี : thitichaya.skนายธนัญชัย ชัยวิริยะกุล
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยฝ่าย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู
อีเมล์ : Peenan1111@gmail.com
ไลน์ไอดี : 3929800002053นายสุชัย พรหมช่วย
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : Suchai0303@hotmail.co.thนายสุทธิพงษ์ ลิขิตกิจเกษตร
หัวหน้างาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช พฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
เจ้าหน้าที่ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูนายสากลรัตน์ เสนีย์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู
อีเมล์ : hs9tqs@gmail.comนางสาวอรนุช ทองสงฆ์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช พฤกษศาสตร์โรงเรียน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
ครู
อีเมล์ : oranuchnana@gmail.comนางสาวศศิมา ทองเคียน
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
ครูนายกรรณวิชย์ จิตรชูชื่น
หัวหน้างาน งานปกครอง
หัวหน้างาน โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู
อีเมล์ : kannawich2516@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0869515467นายนิพนธ์ ละเอียดการ
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ โครงการอนุรักษ์พลังงาน
เจ้าหน้าที่ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช พฤกษศาสตร์โรงเรียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
อีเมล์ : niphon.laiadkarn.@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0966450660นางสาวพิรนันท์ วรรณคำ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตัล
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ โครงการ TO BE NUMBER ONE
ครูผู้ช่วยนายศุภชัย สีสัน
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ โครงการอนุรักษ์พลังงาน
เจ้าหน้าที่ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครูผู้ช่วยนายวรุต นิลเขต
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หัวหน้างาน โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ครูประจำ แผนกวิชาโยธา-ก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ โครงการอนุรักษ์พลังงาน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาโยธา-ก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยนางสาวภัทรพร ทวีแก้ว
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ครูผู้ช่วยนายอนุวัฒน์ พรมเพ็ชร
หัวหน้างาน โครงการ TO BE NUMBER ONE
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
อีเมล์ : xnuwathnphrmphechr@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0616841194นางธัญลักษณ์ ศรีประภา
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู
อีเมล์ : thanyaluck872628@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0945844494
ครูประจำนายประภาส รัตนบุษยาพร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : prapaasa2507@gmail.comนางอรัญญา ปูนสุข
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : ่jeab2284@hotmail.comนายอมร ติ่วกุล
ครูประจำ แผนกวิชาโยธา-ก่อสร้าง
ครู ชำนาญการนายมนัส แก้วกูล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการนายกฤษณะ สุวรรณบวร
ครูประจำ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการ
อีเมล์ : krisana.ning@gmail.com
ไลน์ไอดี : krisana.ningนายธัญพิสิษฐ์ แก้วอัมพร
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วยนายอภิชาติ รองเดช
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูผู้ช่วยนางสาวอรัญญา แก้วบุญทอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
อีเมล์ : aranyaoiw.28@gmail.comนางสาวจิราวรรณ ว่องทั่ง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ข้าราชการพลเรือนนางสาวอัมพร กลิ่นพงศ์
ข้าราชการพลเรือน งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูอัตราจ้างนางสุดารัตน์ เพ็ชรสงคราม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตัล
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ โครงการ TO BE NUMBER ONE
เจ้าหน้าที่ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อีเมล์ : sudaratnamo@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0850696077นายศิวกร เพชรสุทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาโยธา-ก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนายธีรเมธ ทิพย์จันทา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
เจ้าหน้าที่ โครงการ TO BE NUMBER ONEนายอากร ขำเกลี้ยง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนายเถกิงศักดิ์ แซ่ตั้น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ โครงการอนุรักษ์พลังงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายพินิศ ทองมีขวัญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ โครงการอนุรักษ์พลังงาน
อีเมล์ : pinisthongmeekwan239@rmutsvmail.comนางสาวอิสราภรณ์ สิขิวัฒน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ โครงการ TO BE NUMBER ONE
เจ้าหน้าที่ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนายพงษ์รัตน์ เตะหนอน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวชนากานต์ ทองสุข
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฯ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวฐิติรัตน์ มณีฉาย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ โครงการอนุรักษ์พลังงาน
เจ้าหน้าที่ โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน โครงการ TO BE NUMBER ONE
อีเมล์ : 1849801176629@tic.ac.th
ไลน์ไอดี : ice180442นางสาวเสาวลักษณ์ รักหอม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
อีเมล์ : saowalak.r@tic.ac.thนายคมกริช อ่อนสง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฯ
อีเมล์ : khomkrit.o@tic.ac.thนายนราวิชญ์ คีรีรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ลูกจ้างอัตราจ้างนางปวันรัตน์ แนวสวย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
อีเมล์ : naewsuay@gmail.comนายไพศาล ด้วงนุ้ย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อีเมล์ : sky_fasisoy@hotmail.comนางสาวพนิดา หนูวงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เจ้าหน้าที่ โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฯนางสุภาวดี ศิริรักษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายกิตติ ศิริรักษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายภานุวัฒน์ พรมมี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายนพชัย ปราบรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวสุทธิดา สะดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ธุรการหน่วยเบิกฝ่าย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
อีเมล์ : suttida-sow@hotmail.comนายสุวิทย์ แก้วเล็ก
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายสมพร ชัยเพชร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวณิลฌา จีนซ้าย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายพนม ทองนุช
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายประกิต เพ็ชเซ่ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายมานพ แซ่อ๋อง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางสาวณัฐมน สมสู่
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ โครงการ TO BE NUMBER ONEนายจาฏุพจน์ อ่อนน้อม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่นางวิมลรัตน์ สีสุข
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
พนักงานราชการ(บริหารทั่วไป) งานการเงิน
อีเมล์ : wimon_rat@hotmail.co.th
ไลน์ไอดี : wimonrat2517นางสาวณัฐธิดา อนุกูลพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวปุณยาพร สกุลมาก
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฯนางวีระวรรณ เทพสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฯ