ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
54

• หญิง
43

รวม
97


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
14

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
42

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
9

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
25


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
4

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
11

• แผนกวิชาช่างยนต์
11

• แผนกวิชาช่างมือกลและซ่อมบำรุง
5

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
6

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• แผนกวิชาเลขานุการ
1

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
7

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
4

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
2

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานประชาสัมพันธ์
11

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
12

• งานอาคารสถานที่
23

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานความร่วมมือ
6

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
12

• งานปกครอง
17

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
23

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
19

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
10

• งานครูที่ปรึกษา
5

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
11

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
3

• กิจกรรมลูกเสือ
1

• รายได้ระหว่างเรียน
1

• กิจกรรมกีฬา
1

• งานอวท.
2

• ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานอวท.
1

• กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
2

• กองทุนกยศ.
1

• งานโรงอาหารและการควบคุมคุณภาพ
2

• การตรวจสารเสพติด
1

• ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1

• อนุรักษ์พลังงาน
2

• อนุรักษ์พันธุกรรมพืช พฤกษศาสตร์โรงเรียน
1

• สถานศึกษาคุณธรรม
3

• งานตามนโยบาย
3

• ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์,ห้องปฎิบัติการฟิสิกส์
1

• ห้องปฎิบัติการภาษาอังกฤษ
1

• งานวิจัยพัฒนาฯ (โครงงานวิทยาศาสตร์)
1

• งานโรงอาหารและการควบคุมคุณภาพ
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายสถาพร อนุกูลพันธ์
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการนายธำรงศักดิ์ รัตนวรรณ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
อีเมล์ : tumrong_ratta@hotmail.comนายทวีศักดิ์ ศิลวิศาล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ : taweesak_trang@hotmail.com
ไลน์ไอดี : taweesak_trangนางสาวปรารถนา เชาวน์เสฏฐกุล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายจิรวัฒน์ ย่องซื่อ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้าแผนกนางธนัชญา อ่อนเหลือ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเลขานุการ
ครูประจำ แผนกวิชาเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
รับผิดชอบ งานโรงอาหารและการควบคุมคุณภาพ
อีเมล์ : saoarchewa@gmail.comนายประยุทธิ์ อินทร์จันทร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างมือกลและซ่อมบำรุง
อีเมล์ : -นางอรัญญา ปูนสุข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
รับผิดชอบ งานโรงอาหารและการควบคุมคุณภาพ
อีเมล์ : ่jeab2284@hotmail.comนางพิมพ์พิมล งามแข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
อีเมล์ : ngamkae_mal@hotmail.comนายวิชัย ถิ่นชาญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
หัวหน้าโครงการ อนุรักษ์พลังงาน
อีเมล์ : rg3078@hotmail.comนายอมร ติ่วกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่น.ส.อรอุมา เพียรดี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
รับผิดชอบ รายได้ระหว่างเรียน
เลขานุการโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช พฤกษศาสตร์โรงเรียน
เลขานุการโครงการ สถานศึกษาคุณธรรม
อีเมล์ : onuma-p@tic.ac.thนายศิริพล บุญญา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาฯ (โครงงานวิทยาศาสตร์)
ผู้ช่วยฝ่าย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
รับผิดชอบ การตรวจสารเสพติด
รับผิดชอบ ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์,ห้องปฎิบัติการฟิสิกส์
หัวหน้าโครงการ สถานศึกษาคุณธรรม
อีเมล์ : manuskob@hotmail.comนายสมศักดิ์ ศรีเพชร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
อีเมล์ : kreesriphet@hotmail.comนายวิสูตย์ สีสุข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
อีเมล์ : wisoot2519@gmail.com
ไลน์ไอดี : wisootseesuk2519นายโสภณ ทองผุด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายเฉลิมรัฐ เจริญฤทธิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างมือกลและซ่อมบำรุง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างมือกลและซ่อมบำรุง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
หัวหน้างานนายประภาส รัตนบุษยาพร
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
อีเมล์ : prapaasa2507@gmail.comนางรัตนา ชัยภักดี
หัวหน้างาน งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
อีเมล์ : rai_2508@hotmail.comนางจิดาภา แสงเจริญ
หัวหน้างาน งานการเงิน
ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบัญชีนางจุฑามาศ ศรีวุฒิชาญ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
อีเมล์ : namfa.333@hotmail.comนายศราวุธ ปูนสุข
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
อีเมล์ : sar4482@gmail.comนางศิรินาถ หยงสตาร์
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ข้าราชการพลเรือน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
อีเมล์ : -นางพวงพยอม สม่าหลี
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานตามนโยบาย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
อีเมล์ : poung_sm@hotmail.comนางสุภัทรา แก้ววิจิตร
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เลขานุการโครงการ ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อีเมล์ : songchoo874@gmail.comนายมนัส แก้วกูล
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นางสาวสุชัญญา สงรักษา
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยฝ่าย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
อีเมล์ : suchanya002@hotmail.comนางศรีสุดา ฤทธิไกร
หัวหน้างาน งานบัญชี
ข้าราชการพลเรือน งานบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
อีเมล์ : r.dasrisuda2551@gmail.comนายสิฐวิชญ์ แต้มประสิทธิ์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อีเมล์ : sitawit@windowslive.comนายอภิเชษฐ เพชรจีน
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือนายจังหวัด ศรีสลับ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
อีเมล์ : sjungwat@hotmail.comวิระ พรหมจันทร์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
อีเมล์ : sematogo@hotmail.comนางธัญลักษณ์ ศรีประภา
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานตามนโยบาย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
อีเมล์ : thanyaluck872628@gmail.comนายประเสริฐ จันฝาก
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รับผิดชอบ กิจกรรมลูกเสือนายยุทธนา งามแสง
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ สถานศึกษาคุณธรรม
อีเมล์ : yuth2020@gmail.comนายกฤษฎี เหล่าสกุล
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานตามนโยบาย
รับผิดชอบ ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานอวท.
อีเมล์ : tlnaytor@gmail.comสุชัย พรหมช่วย
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
รับผิดชอบ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
อีเมล์ : Suchai0303@hotmail.co.thนายสากลรัตน์ เสนีย์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
อีเมล์ : hs9tqs@gmail.com
ครูประจำนางพิมพ์ทิพย์ ขันตี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
อีเมล์ : pimtip.k@hotmail.comน.ส.ทิพรัตน์ พรหมมี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
รับผิดชอบ ห้องปฎิบัติการภาษาอังกฤษ
อีเมล์ : thipparat&outlook.com.
ไลน์ไอดี : 0843073216นางเนตรยา ศิลวิศาล
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อีเมล์ : nattraya2518@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0840858826นายสุทัศน์ ลั่นสิน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวฐิติชญา รัตนมณี
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อีเมล์ : thitichaya.sk@gmail.com
ไลน์ไอดี : thitichaya.skธนัญชัย ชัยวิริยะกุล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
อีเมล์ : Peenan1111@gmail.com
ไลน์ไอดี : 3929800002053กฤษณะ สุวรรณบวร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
อีเมล์ : krisana.ning@gmail.com
ไลน์ไอดี : krisana.ningนางธัญญารัตน์ รอถ้า
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
รับผิดชอบ งานโรงอาหารและการควบคุมคุณภาพ
อีเมล์ : tunya_jim@hotmail.comกรรณวิชย์ จิตรชูชื่น
ครูประจำ แผนกวิชาช่างมือกลและซ่อมบำรุง
อีเมล์ : kannawich2516@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0869515467บัณฐิญาภักดิ์ บุญเจริญ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการศศิมา ทองเคียน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูอัตราจ้างนายอดิรักษ์ เทพกิจ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายกฤษฎา ภุมรินทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เลขานุการโครงการ อนุรักษ์พลังงานนายสุทธิพงษ์ ลิขิตกิจเกษตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายพงศธร หนูเล็ก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายชัยวัฒน์ ศรีจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รับผิดชอบ กิจกรรมกีฬานายเกียรติศักดิ์ โชติกมาศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
รับผิดชอบ กองทุนกยศ.
อีเมล์ : Poy-zaq@hotmail.comธรรมรัตน์ ไชยวิจิตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
รับผิดชอบ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารนางสุดารัตน์ เพ็ชรสงคราม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
รับผิดชอบ งานอวท.
รับผิดชอบ งานโรงอาหารและการควบคุมคุณภาพ
อีเมล์ : sudaratnamo@gmail.comนายปราโมทย์ ศรีอินทร์เกื้อ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างมือกลและซ่อมบำรุง
เจ้าหน้าที่ งานปกครองจีรนันท์ เสนจาง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
รับผิดชอบ งานอวท.ศิวกร เพชรสุทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายนิพนธ์ ละเอียดการ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
อีเมล์ : niphon.laiadkarn.@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0966450660อภิษฎา ดำมี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
อีเมล์ : Bamza_bambam@hotmail.comธีรเมธ ทิพย์จันทา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างมือกลและซ่อมบำรุง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษากรองแก้ว รี้พล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
อีเมล์ : anono141238@gmail.com
ไลน์ไอดี : krongkaw1412สนิตา ทำเผือก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวปุณศยา คงทน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
อีเมล์ : primwadee.pk@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0904856393อากร ขำเกลี้ยง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นัฐพล เพ็งทองแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
อีเมล์ : nattaponyou33@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0972858804เถกิงศักดิ์ แซ่ตั้น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังณฏฐธิดา ตราชู
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
อีเมล์ : maniwara0609@gmail.com
ไลน์ไอดี : maniwara0609บุพกร จันทร์ประทีป
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
อีเมล์ : Kornbuppakorn@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0993405383
ลูกจ้างประจำนายจำเริญ เผือกชาย
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
ลูกจ้างอัตราจ้างนางบุญราย มีศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
อีเมล์ : bunnayong@gmail.comนางจุรีวรรณ อินทร์จันทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
อีเมล์ : -นายไพศาล ด้วงนุ้ย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อีเมล์ : sky_fasisoy@hotmail.comนางสุภาวดี ศิริรักษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่กิตติ ศิริรักษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่ภานุวัฒน์ พรมมี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นพชัย ปราบรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวสุทธิดา สะดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ธุรการหน่วยเบิกฝ่าย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
อีเมล์ : suttida-sow@hotmail.comศศิกานต์ ทองพรหมแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
อีเมล์ : Sasikarni1996@gmail.com
ไลน์ไอดี : kwangkwang.35สุวิทย์ แก้วเล็ก
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่กีรติ ทองประพันธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายคนอง กิ้มเฉี้ยง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่นางปวันรัตน์ แนวสวย
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ธุรการหน่วยเบิกฝ่าย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
อีเมล์ : naewsuay@gmail.comนางนิภาพร เอียดเสน
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
อีเมล์ : jije.oley@hotmail.comนางสาวพนิดา หนูวงษ์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนวลจันทร์ สิงห์โตอ่อน
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
อีเมล์ : ืีnu_jojee@hotmail.comสวรินทร์ ขำวิชา
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาชนาทิพย์ ชำนาญเคียด
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
อีเมล์ : Tuktunlovechamod@gmail.com
ไลน์ไอดี : t_heart_tสมพร ชัยเพชร์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)นางสาวธนวรรณ แก้วยอด
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
ไลน์ไอดี : Fon4223700
ครูฝึกสอนขวัญจิรา หนูวงษ์
ครูฝึกสอน แผนกวิชาอาหารและโภชนาการสุมณฑา วรรณขาว
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์โสรญา อนันต์วัฒนากูล
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ดูแลระบบadmin admin
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก